Pisałam już o świadczeniu uzupełniającym 500+  dla osób niepełnosprawnych jak tylko zostały podjęte dyskusje na ten temat, przyznam się, że wtedy nie było jasne czy osoby pracujące otrzymają świadczenie, okazuje się że tak. Mają prawo do świadczenia, aczkolwiek nadal obowiązuje kryterium dochodowe – co nadal uważam za chore.

Komu przysługuje świadczenie uzupełniające 500+ dla osób niepełnosprawnych?

Zasady przyznania świadczenia uzupełniającego 500+ dla osób niepełnosprawnych.

Świadczenie przysługuje osobie, która:

 1. ukończyła 18 lat
 2. posiada orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji. Orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji. Orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji. (Zgodnie z ustawą z dnia 31 lipca 201r. poz. 1622 Art. 2. 1)
 3. nie  jest uprawniona do emerytury ani renty. Nie masz ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego (warunek nie dotyczy jednorazowych świadczeń). Nie jesteś uprawniona do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych.
 4. jest uprawniona do tych świadczeń (emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych). Łączna wysokość brutto nie przekracza 1600 zł,
 5. zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 6. ma obywatelstwo polskie lub posiada prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce
 7. legalnie przebywa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dotyczy innych cudzoziemców).

Komu nie przysługuje świadczenie?

Nie otrzyma go osoba, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności. Świadczenie może przysługiwać, jeśli kara pozbawienia wolności jest odbywana w systemie dozoru elektronicznego.

Co nie będzie brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do przyznania 500+?

Nie będzie uwzględniany:

 1. dochód z pracy zarobkowej, z umów dzierżawy, najmu i innej umowy cywilnoprawnej .
 2. renta rodzinna przyznana w okolicznościach, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS  –  tj. przysługująca po zmarłym rodzicu osobie, która stała się całkowicie niezdolna do pracy do ukończenia 16 lat lub do ukończenia nauki przed osiągnięciem 25 roku życia.
 3. świadczenia o charakterze jednorazowym finansowe ze środków publicznych (np. jednorazowy zasiłek przyznany przez pomoc społeczną czy zasiłek pogrzebowy).
 4. dodatki i świadczenia wypłacane wraz ze świadczeniami emerytalno-rentowymi.  Chodzi tu o dodatek pielęgnacyjny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek dla sieroty zupełnej, dodatek kombatancki i ryczałt energetyczny.

 

Które świadczenia będą brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do przyznania 500+?

Katalog świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych uwzględnianych przy ustalaniu prawa i wysokości świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Co zrobić jeśli nie mam orzeczenia? 

Do wniosku o świadczenie uzupełniające 500+ dołączasz zaświadczenie lekarskie wypełnione przez lekarza rodzinnego lub specjalistę, u którego się leczysz, plus dokumentację medyczną jaką posiadasz. Wystarczy zaświadczenie od lekarza rodzinnego, ale za to warto dodać każdą dokumentację medyczną plus zaświadczenie np. z poradni rehabilitacyjnej pod której jesteście opieką.

 

 

 

Jakie dokumenty trzeba złożyć żeby uzyskać świadczenie uzupełniające 500+ dla osób niepełnosprawnych?

Aby otrzymać świadczenie uzupełniające należy złożyć wniosek  ESUN, który można pobrać ze strony zus lub otrzymać w stacjonarnej placówce.


 1. wypełniamy wniosek
 2. dołączamy orzeczenie orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo wydane (przed 1 września 1997 r.) przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów.
 3. jeśli nie posiadasz orzeczenia lub straciło ono ważność, wtedy dołącz zaświadczenie o stanie zdrowiadruk OL 9 , które jest ważne miesiąc od wypisania, dokumentację medyczną i inne dokumenty mające znaczenie,
 4. jeśli  masz zagraniczną rentę lub emeryturę musisz dołączyć dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokość, wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych.

Wniosek składamy do 31 października 2019 r., osobiście w organie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub w najbliższej placówce ZUS.

Pojawiające się bzdury w związku z 500+

Informuję, że ZUS nie ma prawa żądać od was: oświadczenie z sądu „kogo mianuję na mojego prawnego opiekuna” skoro jestem niezdolna do samodzielnej egzystencji.

Jeśli nie jesteście w stanie sami podpisać wniosku wystarczy mieć pełnomocnika. Jeśli taka sytuacja was spotka, wołać kierownika i prosić o podstawę prawną na mocy, której macie niby być ubezwłasnowolnieni. To jakaś bzdura.

Mam nadzieję, że te kilka słów rozjaśniło wasze wątpliwości odnośnie tego świadczenia, w razie pytań można się ze mną skontaktować na priv na facebooku, lub instagramie. Można też skomentować ten post, będę na bieżąco odpowiadać na pytania. Oczywiście możecie sami zadzwonić na infolinię ZUS i tam uzyskać informację. Mam nadzieję, że wielu z was zdecyduje się na wzięcie tego dodatku 🙂